نقش استرس در چاقی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

محققان معتقدند بین میزان استرس و چاقی در افراد ارتباط وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان اضافه وزن با توجه جنسیت و میزان استرس در افراد است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه زنان و مردان فرهنگی شهرک عظیمیه شهرستان کرج میباشد. به همین منظور تعداد 50 نفر بزرگسال متاهل در چهار گروه (زنان و مردان چاق و لاغر) با روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند . روش تحقیق به صورت همبستگی و ابزار اندازهگیری برای استرس، مقیاسهای استرس کودرون فرم بزرگسالان که شامل : مقی اس زندگی شخصی و بهداشت زندگی و شخصیت به عنوان منابع استرس است. برای تشخیص چاقی و نیز طبقه بندی افراد در دو گروه چاق و لاغر ازفرمول شاخص توده بدنی استفاده گردید. به منظور توصیف داده ها ازمیانگین و انحراف معیار؛ و تحلیل استنباطی دادهها از روش آمار استنباطی – رگرسیون چند متغییره – استفاده شد . یافته های حاصل از پژوهش نشان میدهد که: جنسیت و دو مقیاس زندگی شخصی و بهداشت زندگی به عنوان منبع استرس به طورمعناداری با چاقی رابطه دارند، و بهداشت زندگی در مردان از سطح پایینتری نسبت به زنان قرار دارد. و نیز مردان و زنان چاق در مقایسه با دو گروه دیگر زندگی شخصی را بیشتر به عنوان منبع استرس در نظر دارند . پس نتیجهگیری میشود که بهداشت زندگی و زندگی شخصی در افراد متاهل به عنوان منابع استرس مزمن و طولانی مدت میتوانند باعث ترشح کورتیزول و در نتیجه افزایش وزن و نیز چاقی شکم در افراد گردند.

کلیدواژه‌ها