بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ برروی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی و رابطه آن بارضایت شغلی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در پژوهش حاضر عملی بودن، اعتبار، روایی ونرم یابی پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر بر روی کارکنان شرکت گازاستان خراسان رضوی ورابطه آن با رضایت شغلی بررسی شده است. گروه نمونه با حجم 194 نفربه روش تصادفی انتخاب شد.پرسشنامه سبک های تفکرکه بر پایه طیف لیکرت 7درجه ای نمره گذاری شده، شامل 104 پرسش و پرسشنامه رضایت شغلی که برپایه طیف لیکرت 5 درجه ای نمره گذاری شده و شامل 37 پرسش می باشد به اجرا گذاشته شدند. اعتبار پرسشنامه سبک های تفکرورضایت شغلی از طریق فرمول کلی ضریب 0 به دست آمد وهیچ سوالی از پرسشنامه ها حذف نشد. برای بررسی / 0 و 936 / آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 995 روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که 13 عامل استخراج 0کل واریانس متغییرها را تبیین می کنند، این 13 عامل عبارتند از:اجرایی، نوآورانه، برون نگر، کل نگر، / شده 55 قضاوتی، پایورسالار، جرگه سالار، قانون گذار، محافظه کار، فردسالار، آزاداندیش ودرون نگر. سایر نتایج استخراج شده به شرح زیر است: کارکنان شرکت گاز از شغل خود رضایت دارند وسبک های پایورسالار، 0 دارند وسایر سبک ها همبستگی / 0 و 140 /149 ،0/ نوآورانه وآزاداندیش با رضایت شغلی به ترتیب همبستگی 314 ندارند. همچنین حوزه های مختلف سازمانی، میزان تحصیلات وسابقه کاربررضایت شغلی کارکنان اثرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها