مقایسه اختلال رفتاری و خودپنداره دانش‌آموزان پسر خانواده های تک والد و خانواده های عادی دوره ابتدایی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

 از انجام پژوهش حاضر مقایسه اختلال رفتاری و خودپنداره دانش‌آموزان پسر خانواده های تک والد و خانواده های عادی دوره ابتدایی شهر تهران بوده است روش تحقیق علی مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی (خانواده های عادی و خانواده های تک والد) منطقه 2 تهران بود که برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و نمونه شامل 122 نفر فرزندان خانواده تک والد (61 نفرسرپرست مادر ،61 نفر سرپرست پدر) و 122 نفر فرزندان خانواده عادی میباشد. ابزار پژوهش پرسشنامه خود پنداره مربوط به مدرسه و پرسشنامه اختلالات رفتاری کانرز (ویژه معلم)بود. نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین اختلالات رفتاری در دانش آموزان عادی پایین تر از دانش آموزان تک والد پدر و تک والد مادر است. همچنین بین میانگین اختلالات رفتاری در دانش آموزان تک والد پدر با تک والد مادر نیز تفاوت معنی دار وجود دارد بطوری که میانگین اختلالات رفتاری در دانش آموزان تک والد مادر پایین تر از دانش آموزان تک والد پدر است و همچنین نتایج نشان دادکه خود پنداره تحصیلی در سه گروه دانش آموزان تک والد-مادر، تک والد – پدر و عادی متفاوت است. میانگین خود پنداره تحصیلی در دانش آموزان عادی بالاتر از دانش آموزان تک والد پدر و تک والد مادر است. اما بین میانگین خود پنداره تحصیلی در دانش آموزان تک والد پدر با تک والد مادر تفاوت معنی دار وجود ندارد.