اثربخشی لگوآموزشی بر افزایش هوش عملی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی لگو آموزشی بر افزایش هوش عملی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیة کودکان 4 تا 6 ساله‌ای است که در سال تحصیلی 91-90 در یکی از مراکز پیش دبستانی و مهدکودک‌های منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران حضور دارند. حجم نمونه در این پژوهش جمعاً 26 نفر بود (13 نفر گروه آزمایش و 13 نفر گروه گواه) که به صورت نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در نهایت برای سنجش هوش عملی از آزمون وکسلر و برای سنجش خلاقیت از آزمون تصویری تورنس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان داد که لگو آموزشی بر افزایش هوش عملی(05/0= α ) و خلاقیت (01/0= α ) کودکان 4 تا 6 ساله‌ تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها