رابطۀ سلامت روانی و نگرش به بزهکاری در نوجوانان و جوانان در کمپ های اطراف تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشیار پژو هشگاه مطالعات اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت روان با نگرش به رفتار بزهکاری نوجوانان و جوانان در کمپ های اطراف شهر تهران انجام شد. تعداد 120 نفر از نوجوانان و جوانان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامة سلامت روان GHQ28 و پرسشنامة نگرش به رفتار بزهکاری جمع آوری و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آمار استباط (آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چند متغیری) تحلیل شد. نتایج نشان داد بین خرده‌ مقیاس های سلامت روان اضطراب و بی خوابی، افسردگی و خیم، نارسا کنش وری اجتماعی و نشانه های بدنی با نگرش به رفتار بزهکاری رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد. از روی نمرات خرده مقیاس های سلامت روان می توان رفتار بزهکاری را پیش بینی کرد. قدرت پیش بینی خرده مقیاس اضطراب و بی خوانی بیشتر از کنش وری اجتماعی، افسردگی و خیم و نشانه‌های بدنی است.

کلیدواژه‌ها