بررسی ویژگی های روان سنجی سنخ نمای مایرز ـ بریگز (MBTI)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد روان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی سنخ نمای مایرز ـ بریگز (MBTI) بود که 732 نفر دانش آموز دختر و پسر دوره تحصیلی متوسطه شهر تهران با روش نمونه گیری چند مرحله ای به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سنخ نمای مایرز ـ بریگز (MBTI) و پرسش نامه شخصیتی پنج عاملی نئو NEO – FFI استفاده شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین قطب های سنخ نمای مایرز ـ بریگز (MBTI) همبستگی درونی معناداری در سطح (05/0>P ) وجود دارد و همبستگی قوی بین این اندازه ها بیانگر روایی واگراست. آلفای کرونباخ برای قطب های سنخ نمای مایرز ـ بریگز (MBTI) در دامنه 58/0 تا 75/0 به دست آمد. مقایسه میانگین نمره های دانش آموزان دختر و پسر در سنخ نمای مایرز ـ بریگز نیز از طریق آزمون تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA مورد بررسی قرار گرفت. آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد اثر اصلی قطب های (MBTI) در سطوح متغیر مستقل جنسیت (دختر و پسر) از لحاظ آماری معنادار نیست. فقط اثر اصلی قطب های MBTI در سطوح متغیر مستقل پایه تحصیلی اول، دوم و سوم متوسطه از لحاظ آماری معنادار است.

کلیدواژه‌ها