مقایسه خطای ادراکی و نیمرخ هوشی کودکان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این پژوهش به مقایسه خطای ادراکی و نیمرخ هوشی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش¬فعالی و عادی پرداخته¬ است. جامعه آماری را تمامی کودکان پسر 7 تا 11 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش¬فعالی (در کلینیک-های شهر تهران) و عادی شهر تهران تشکیل داده¬اند که از بین آن¬ها تعداد 30 کودک بیش¬فعال از دو کلینیک و تعداد 30 کودک نیز از کودکان عادی با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر نسخه نوین هوش¬آزمای تهران- استانفورد- بینه (1388) و آزمون¬های پونزو، مولر- لایر و خطای عمودی- افقی می¬باشد. مدل آماری پژوهش حاضر، تحلیل واریانس چندمتغیری به منظور بررسی ارتباط بین خطاهای ادراکی و هوشبهر کودکان با تأکید بر اختلال بیش¬فعالی است. در نهایت، یافته¬های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین خطای ادراکی و هوش کودکان عادی و کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش¬فعالی وجود دارد. بدین ترتیب که کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش¬فعالی از خطای ادراکی بالاتری برخوردارند و در بررسی نیمرخ هوشی نیز مشخص گردید هوش غیرکلامی و کلامی، حافظه فعال و دانش در کودکان عادی بالاتر از کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش¬فعالی می¬باشد.

کلیدواژه‌ها