مقایسه اختلالات رفتاری دانش آموزان سایبربولینگ و عادی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان سایبربولینگ با دانش آموزان عادی انجام شد. روش پژوهش پس رویدادی از نوع علَی – مقایسه ای بود.جامعه آماری را تمامی دانش آموزان دبیرستان های منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل دادند. جهت انجام پژوهش، تعداد 180 نفر از دانش آموزان به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون چک لیست نشانه های مرضی نود سوالی تجدید نظر شده و پرسشنامه سایبر بولینگ مربوط به گروه تحقیقاتی دانشگاه گلداسمیت لندن بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که اختلالات رفتاری از نوع پرخاشگری، اضطراب و پارانوئید در گروه دانش آموزان سایبر بولینگ بالاتر از دانش آموزان عادی است و در زمینه ی اختلالات رفتاری از نوع اختلال جسمانی، وسواس، حساسیت در روابط متقابل ، افسردگی، ترس مرضی و روان پریشی در دو گروه دانش آموز تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها