رابطه کمال‌گرایی و رفتار تیپ A با بهزیستی روان‌شناختی کارکنان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی- کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

3 استاد دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم انسانی، گروه روان شناسی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و رفتار تیپ A با بهزیستی روان‌شناختی کارکنان مراکز آتش نشانی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مراکزآتشنشانی شهر خرمآباد است که در بخش عملیات مشغول به کار می باشند. 100 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه‌های کمال‌گرایی تری– شورت (1995)، رفتار تیپ A نجاریان (1374) و بهزیستی روانشناختی ریف (1998) استفاده شد.داده ها با روش‌های آماری رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که کمال‌گرایی منفی و رفتار تیپ A با بهزیستی روان شناختی رابطه منفی و معنی داری دارند و کمال‌گرایی مثبت رابطه مثبت و معنی‎داری با بهزیستی روان شناختی دارد.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای کمال‌گرایی منفی، کمال‌گرایی مثبت و رفتار تیپ A 38/0 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را تبیین می کنند.این پژوهش نشان دهنده نقش کمال‌گرایی و رفتار تیپ A در بهزیستی روان‌شناسی کارکنان مراکز آتش نشانی است. بنابراین به منظور بالا بردن بهزیستی روان‌شناختی توجه به این دو خصوصیت شخصیتی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها