بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس تنهایی ورابطه آن باکمرویی دانش آموزان دبیرستانی استان ایلام

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز-دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشدسنجش واندازه گیری

3 روانسنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز

چکیده

در این پژوهش ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس تنهایی ورابطه آن با کمرویی بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 454نفرازطریق نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای از مدارس شهرستان دره شهراستان ایلام انتخاب وبه مقیاس احساس تنهایی(1387)وپرسشنامه کمرویی(1382) پاسخ دادند. مقیاس احساس تنهایی شامل 38 سوال وبه علت داشتن بار عاملی ضعیف 5سوال از کل مقیاس حذف شد. در نتیجه ضریب آلفای کرونباخ 887/0بدست آمد.3عامل استخراج شده 503/38درصدواریانس راتبیین می کند که شامل1) ارتباط باخانواده 2) ارتباط بادوستان 3) نشانه های عاطفی احساس تنهایی. نتایج پژوهش بااستفاده ازضریب همبستگی نشان داد، بین احساس تنهایی وکمرویی رابطه معنادار وجود دارد (001>p،561/=r) تحلیل واریانس چند متغیره نشان دادکه بین دختران وپسران از نظر احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود ندارد(05/0< p)

کلیدواژه‌ها