بررسی روایی و پایایی چارت رشد ترسیم آزمون بینایی- حرکتی بندر- گشتالت در کودکان 6 تا 5/8 ساله کرج

نویسندگان

1 استاد و مدیرگروه روان شناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد رشته روان شناسی بالینی دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی روایی و پایایی چارت رشد ترسیم آزمون بینایی- حرکتی بندر-گشتالت است . این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش آموزان 6 تا 5/8 ساله مدارس دولتی ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر کرج در نیمه اول سال تحصیلی1392- 1391 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 366 نفر ( 202 دختر و 164 پسر ) انتخاب شدند و در 5 طبقه سنی ( به فاصله 6 ماه ) قرار گرفتند. ابزار تحقیق شامل آزمون بندر - گشتالت است که بر طبق روش های استاندارد کوپیتز (1975) اجرا و نمره گذاری شد. پس از جمع آوری داده ها و استفاده از نرم افزارSPSS، ضریب پایایی از طریق ضریب هم بستگی پیرسون 947/0 به دست آمد. بررسی روایی سازه بر اساس تمایز سنی نیز نشان داد که بین ترسیم اشکال آزمون بندر- گشتالت در دخترها و پسرهای 6 تا 5/8 ساله، ونیز بین دانش آموزان مهد کودک رفته و نرفته (به جز در مقطع سنی 6/7 تا 11/7 سال) تفاوت معنادار وجود دارد. مقادیر میانه نیز نشان می دهد که افزایش سن با کاهش میزان خطا، ارتباط معکوس دارد. در این پژوهش، با مقایسه نحوه ترسیم اشکال دانش آموزان کرج و دانش آموزان جدول (1938) بندر، تفاوت های آشکاری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها