ارتباط هوش معنوی با تاب آوری روان شناختی در دانشجویان

نویسندگان

1 مدرس گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تاب آوری روان‌شناختی براساس هوش معنوی در دانشجویان انجام شد. نمونه‌ای شامل 450 دانشجو (220 پسر و 230 دختر) رشته‌های مختلف از چهار دانشگاه تهران، تربیت مدرس و تهران مرکزی و علوم تحقیقات شهر تهران به شیوه نمونه‌برداری خوشه‌ای انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری (1387) پاسخ دادند. نتایج همبستگی وتحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که رابطه معنادارو مثبت بین تاب آوری روانشناختی و هوش معنوی وجود دارد.همچنین تاب آوری دانشجویان توسط هوش معنوی با چهار مؤلفه خودآگاهی متعالی، تجارب معنوی، شکیبایی و بخشش، قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها