رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با کیفیت زندگی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

3 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجوری، برون گرایی، مقبولیت، گشودگی و وظیفه شناسی) و کیفیت زندگی بود. در این مطالعه از نسخه کوتاه سیاهه نئو (کاستا و مک کرا، 1992) و پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 بهره گرفته شد. نمونهء این پژوهش را 273 نفر از دانشجویان تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان های تهران و البرز انتخاب شدند. نتایج نشان دادند که کیفیت زندگی با عامل های برون گرایی، گشودگی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و با روان رنجوری همبستگی منفی دارد. نتایج رگرسون همزمان حاکی از آن بود که دو عامل روان رنجوری (به طور منفی) و برون گرایی (به طور مثبت) کیفیت زندگی را پیش بینی می کنند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان دهنده این موضوع بود که 27 درصد از تغییرات کیفیت زندگی توسط دو عامل روان رنجوری و برون¬گرایی تبیین می¬شود. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در کیفیت زندگی، به دو عامل روان رنجوری و برون-گرایی، توجه بیشتری معطوف شود.

کلیدواژه‌ها