چگونگی نقش سبکهای دلبستگی و روابط موضوعی در شکل گیری تصور از خدا در دانش آموزان دوره متوسطه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش سبکهای دلبستگی و روابط موضوعی در شکل گیری تصور از خدا بود. 352 نفر از دانش آموزان نوجوان تهرانی که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند، پرسشنامه های سبکهای دلبستگی بزرگسالان و تصور از موضوعهای رابطه را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد نمره کلی تصور از خدا با سبک دلبستگی ایمن (4/0) و با سبک دلبستگی اجتنابی (9/0-) رابطه معنادار دارد. سبک دلبستگی اضطرابی تنها با مشیت الهی رابطه معنادار (2/0) نشان داد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک دلبستگی ایمن (47/2=T) و اجتنابی (01/2-=T) پیش بینی کننده های معتبری برای تصور از خدا می باشند. سبک دلبستگی اضطرابی فقط برای مشیت الهی (91/1=T) این نقش را دارد. همچنین بین نمره کلی تصور از خدا با مولفه های تصور از خود (16/0) دوستان (23/0) و والدین (36/0) رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه تصور از والدین پیش بینی کننده معتبرتری برای نمره کلی تصور از خدا (16/6=T) بوده است

کلیدواژه‌ها