رابطه بین التزام دینی و هوش هیجانی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از این پژوهش " بررسی رابطه بین التزام دینی و هوش هیجانی با سازگاری عاطفی اجتماعی دانش آموزان دخترسال دوم دبیرستان مدارس غیر انتفاعی در شهر تهران بود .جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانش آموران دختر دوم دبیرستان های غیرانتفاعی در شهر تهران می باشد که جمعا 1088 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 166 به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری عاطفی اجتماعی سینگهاو سینگ (1998) ،پرسش نامه هوش هیجانی شوت (1999 )،پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان سراج زاده (1377) بر اساس مدل گلاک و ستارک ( 1965) بامبانی اسلام بویژه اسلام شیعی تطبیق داده و متناسب شده است،تکمیل و نمره گذاری گردید.برای نتیجه گیری و شناخت روابط بین متغیرهای مورد مطالعه علاوه بر شاخصهای توصیفی؛ از آزمون‌های رگرسیون وتحلیل واریانس دو طرفه و هم چنین از آزمون تعیبی شفه استفاده گردید .نتایج پژوهش می دهد که بین التزام دینی و سازگاری عاطفی-اجتماعی دختران دانش آموز سال دوم دبیرستان های غیرانتفاعی رابطه معنادار(436/0=r ) وجود دارد وهمچنین بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی-اجتماعی دانش آموزان رابطه معنادار (259/0=r ) وجود دارد و بین التزام دینی، در تعامل با هوش هیجانی و سازگاری عاطفی اجتماعی دختران دانش آموز رابطه معنادار 23/5= (166و4)F وجود دارد .

کلیدواژه‌ها