بررسی رابطه بین برتری نیمکره های مغزی با سبکهای تفکر

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد رودهن

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی وپیش بینی سبکهای تفکر با توجه به برتری نیمکره های مغزی می باشد. به همین منظور یک نمونة 190 نفری از دختران وپسران دانشجو با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی سهمیه‌ای از دانشکده‌های صنایع ومکانیک دودانشگاه امیرکبیروعلم وصنعت انتخاب شد. سپس به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه برتری نیمکره های مغزی کلی ولز ورادلف واگنر(1985)وپرسشنامة سبکهای تفکر استرنبرگ (1991) استفاده بعمل آمد. برای تجزیه وتحلیل نتایج این پژوهش از آزمون آماری ضریب همبستگی وتحلیل رگرسیون، استفاده شد. نتایج نشان می دهد: باتوجه به ضرایب همبستگی در مورد دختران به جزء سبک تفکر آزادمنشانه که همبستگی منفی دارد همه سبکهای تفکر ضریب همبستگی مثبت دارند. باتوجه به ضرایب همبستگی در مورد پسران به جزء سبک تفکرجزئی همبستگی مثبت معنی داری دارد وسبکهای تفکر قضایی ، سلسله مراتبی و آزادمنشانه همبستگی مثبت معنی داری دارند وسبک تفکر محافظه کارانه که همبستگی منفی دارد.به طور کلی درمورد دختران سبکهای تفکر مونارکی، سلسله مراتبی، الیگارکی، آنارکی، کلی وبیرونی معنی دار بودند. به طور کلی درمورد پسران سبکهای تفکر قضایی، مونارکی، سلسله مراتبی، الیگارکی، آنارکی، کلی، جزئی، درونی وآزادمنشانه معنی دار بودند. ضرایب همبستگی در رابطه با راست برتری با سبکهای تفکر دردختران به جزء سبکهای تفکر قانونگذارانه، قضایی، سلسله مراتبی وبیرونی که همبستگی منفی دارند. سبکهای تفکر دیگر ضریب همبستگی مثبت دارند . ضرایب همبستگی درباره رابطه چپ برتری با سبکهای تفکر دردختران به جزء سبکهای تفکر قانونگذارانه، اجرایی، قضایی، مونارکی، جزئی، درونی وآزادمنشانه که همبستگی منفی دارند، سبکهای تفکر دیگر ضریب همبستگی مثبت دارند. ضرایب همبستگی درباره رابطه راست برتری با سبکهای تفکر درپسران به جزء سبکهای تفکر قانونگذارانه، اجرایی، قضایی، مونارکی، آنارکی، کلی، درونی ومحافظه کارانه که همبستگی منفی دارند، سبکهای تفکر دیگر ضریب همبستگی مثبت دارند .ضرایب همبستگی درباره رابطه چپ برتری با سبکهای تفکر درپسران به جزء سبکهای تفکر قانونگذارانه، الیگارکی، آنارکی، کلی، درونی ومحافظه کارانه که همبستگی منفی دارند، سبکهای تفکر دیگر ضریب همبستگی مثبت دارند. درباره رابطه راست برتری با سبکهای تفکر دردختران، سبکهای تفکر قضایی، کلی وجزئی معنی داربودند. درباره رابطه چپ برتری با سبکهای تفکر دردختران، سبکهای تفکر اجرایی، سلسله مراتبی، آنارکی، کلی، جزئی وبیرونی معنی دار بودند. درباره رابطه راست برتری با سبکهای تفکر درپسران، سبکهای تفکر قضایی، مونارکی، آنارکی، درونی، بیرونی ومحافظه کارانه معنی دار بودند. درباره رابطه چپ برتری با سبکهای تفکر درپسران، سبکهای تفکر اجرایی، قضایی، مونارکی، الیگارکی ،جزئی وآزادمنشانه معنی دار بودند

کلیدواژه‌ها