وی‍ژگیهای روانسنجی مقیاس فراهیجان دانشجویان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

3 دکتری روانشناسی عمومی

چکیده

هدف از این پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس فراهیجان در بین دانشجویان بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، مقیاس فراهیجان توسط 380 دانشجو (150 پسر و 180 دختر)که به شیوه نمونه گیری برداری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. از ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی و از روش تحلیل عاملی تائیدی و همبستگی مقیاس فراهیجان با هوش عاطفی برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد. ضریب آلفای کرانباخ در خرده مقیاس فراهیجان مثبت 87/0 و در خرده مقیاس فراهیجان منفی 70/0 و برای کل مقیاس 89/0 است. نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد شاخص های مقیاس فراهیجان دانشجویان بر روی عوامل از قبل طراحی شده توسط بک، هافر و اسکوبلر(2009) بار عاملی بالاتر از 30/0 دارند و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA) برابر 46/0 است. بنابراین پرسشنامه با دو عامل از برازش عاملی قابل قبولی برخوردار است. همچنین همبستگی خرده مقیاس های فراهیجان با خرده مقیاس های هوش عاطفی حاکی از روایی همگرای مقیاس فراهیجان دانشجویان می باشد. نتیجه کلی این تحقیق نشان دهنده احراز خصوصیات روانسنجی مقیاس فراهیجان دانشجویان برای استفاده در ایران است.

کلیدواژه‌ها