تعیین رابطه کارکرد خانواده و هوش هیجانی با اضطراب دانش آموزان

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجویی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه کارکرد خانواده و هوش هیجانی با اضطراب دانش آموزان مونث دوره سوم دبیرستان بود. در این پژوهش همبستگی از جامعه مذکور، 252 نفر به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب و به وسیله پرسش نامه های کارکرد خانواده(FAD)، هوش هیجانی(EQ-I) و اضطراب (BAI)مورد آزمون قرار گرفتند. پس از اینکه داده ها جمع آوری شد با استفاده از آمار توصیفی( فراوانی، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و محاسبه ضریب همبستگی) و آمار استنباطی ( رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان)داده ها تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد بین کارکرد خانواده با اضطراب و همچنین بین هوش هیجانی با اضطراب رابطه منفی معنی دار وجود دارد(p<0/01). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر دو متغییر کارکرد خانواده و هوش هیجانی قادر به پیش بینی اضطراب هستند و در مجموع 43 درصد از واریانس اضطراب را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها