بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی فراست و رابطه آن با اضطراب امتحان دانش آموزان (مطالعه موردی : دبیرستان های تهران)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی فراست و رابطه آن با اضطراب امتحان دانش آموزان (مطالعه موردی: دبیرستان های تهران) پرداخته است. متغیر کمال گرایی در این تحقیق شامل شش مؤلفه است که عبارتند از: نگرانی در مورد اشتباهات، تردید نسبت به اعمال (رفتارها) ، انتظارات والدین، استاندارد¬های فردی، نظم و ترتیب. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از دیدگاه انجام و گردآوری اطلاعات، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش¬آموزان دبیرستان¬های شهر تهران به میزان تقریبی 14751 نفر می¬باشد. برای پاسخگویی به فرضیات تحقیق ، از میان جامعه آماری (دانش آموزان دبیرستان های تهران) نمونه¬گیری تصادفی به عمل آمد که حجم نمونه 372 نفر از دانش آموزان شهر تهران می باشند که توسط جدول مورگان محاسبه گردیده است . برای این منظور محقق تعداد 450 پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع کرد که از این میزان تعداد 374 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی(محاسبه فراوانی، میانگین) و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که بین مؤلفه های متغیر کمال گرایی و اضطراب امتحان به جزء دو مورد (استاندارد های فردی،نظم و ترتیب) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین برای بررسی استاندارد بودن پرسشنامه پژوهش خروجی های نرم افزار لیزرل نشان دهنده برازش قابل قبول پرسشنامه بوده است.

کلیدواژه‌ها