اثربخشی شن درمانی بر کودکان با اختلال کم توجه – بیش فعالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شن درمانی در کودکان کم توجه –بیش فعال استان تهران بود. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه کانرز( 1998) و سینی شن غربالگری کودکان انجام گردید و 30 کودک (دختر ) کم توجه –بیش فعال 3-6سال بطور تصادفی از بین کودکانی که بیش فعال تشخیص داده شدند بعنوان گروه نمونه انتخاب وبه صورت آرایش تصادفی در دو گروه لیست انتظار و آزمایش قرار گرفتند. این پژوهش با هدف پاسخ به این سوال انجام گرفت که آیا میزان کم توجه –بیش فعال در کودکانی که مورد شن درمانی قرار گرفته اند با کودکانی که از این روش استفاده نشده است، تفاوت وجود دارد. تجزیه تحلیل اطلاعات باروش آماری کوواریانس نشان می دهد تفاوت معنا داری بین نمرات کودکان کم توجه –بیش فعال مورد درمان با شن درمانی و گروه لیست انتظار که درمانی نداشتند وجود دارد. .نتایج تحقیق بیانگر آن است که شن درمانی در درمان کودکان کم توجه –بیش فعال مبتلا موثر است.

کلیدواژه‌ها