ارائه مدل هوش معنوی و هوش هیجانی به منظور افزایش خوداثربخشی و خودنظمی در کارکنان ادارات مرکزی بانک ملی ایران

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد علوم و تحقیقات اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده

در سالهای گذشته پژوهشگران زیادی تلاش کرده اند تا رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی را مطالعه کنند و از این رهگذر مدلی جامع با توجه به سازمان مورد بررسی خود ارائه نمایند ؛ ولی تاکنون کمتر پژوهشی توانسته تا هر دوی این عوامل را در کنار هم و در تعامل با ابعاد دیگری از رفتار سازمانی بحث نماید ؛ که این تحقیق می تواند در این زمینه یک الگو باشد. در این پژوهش از دو عامل هوش معنوی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای مستقل و از عوامل خوداثربخشی و خودنظمی به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. روش این تحقیق از لحاظ هدف،کاربردی بوده و از جنبه گردآوری داده ها روش، توصیفی– پیمایشی و همبستگی و از نوع میدانی می باشد . در این تحقیق ازمدل پترایدز و فارنهام بهره گرفته شده است . پس از جمع آوری پرسشنـامه ها و آماده سازی داده های پژوهـش، تحلیل آماری با استـفاده از آزمـون های T - استیودنت و رگرسیون خطی چندگانه توسط نرم افزار SPSS18 و برای برازش مدل تحقیق با داده های جمع آوری شده از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار LISREL 8.5 استفاده شده است. با انجام این تحقیق مشخص گردید که چهار بعد از ابعاد هوش معنوی و هوش هیجانی به نام های توجه به معنویات، اجتماعی بودن ، مدیریت هیجانات و خودانگیزشی رابطه مستقیم با خوداثربخشی و خودنظمی دارند . در این تحقیق کارمندان مرد در عامل هوش هیجانی و کارمندان زن در عوامل خوداثربخشی و خودنظمی برتر هستند که نشان از تفاوت جنسیتی به عنوان عامل تاثیرگذار در فرآیند تحقیق می توان نام برد.

کلیدواژه‌ها