بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون هوش چندگانه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روانشناسی، رودهن، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه مشاوره، رودهن، ایران -

3 کارشناس ارشد روانسنجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون هوش‌ چندگانه می‌باشد. ‌جامعه تحقیق، دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران در سال تحصیلی 1392-1391 است. گروه نمونه با حجم 374 نفر، دانش‌آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی از محدوده شمال، مرکز و جنوب شهر تهران هستند. روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای است. سؤال‌های ابزار از ترجمه پرسشنامه‌های چاپمن و چسلت، مکنزی و ایوانکو، تری آرمسترانگ، آزمون مرکز مشاوره بیرمینگهام و آزمون منتشر شده توسط انتشارات ITC حاصل شد. این سؤالات پس از اصلاح اساتید، بر گروه نمونه‌ای با حجم44 نفر به طور مقدماتی اجرا شد و با استفاده از همسانی درونی، سؤال‌های نامناسب آن حذف گردید. 180 سؤال باقی ماند و به اجرا گذاشته شد. اعتبار پرسشنامه بر‌اساس آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های، طبیعت گرایی 86/0، درون فردی 765/0، میان فردی 825/0، موسیقیایی 89/0، بدنی ـ جنبشی 83/0، دیداری ـ فضایی 8/0، منطقی ـ ریاضی 83/0، کلامی82/0 و کل پرسشنامه 96/0 برآورد شد. تحلیل عاملی هر مقیاس به منظور ارزیابی روایی سازه نشان داد مقیاس‌های، طبیعت‌گرایی 3 عامل و 15 سؤال، درون فردی 4 عامل و 15 سؤال، میان فردی 4 عامل و 14 سؤال، موسیقیایی 3 عامل و 15 سؤال، بدنی ـ جنبشی 4 عامل و 18 سؤال، دیداری ـ فضایی 6 عامل و 22 سؤال، منطقی ـ ریاضی 4 عامل و 16 سؤال، کلامی 4 عامل و 17 سؤال دارند. پرسشنامه به دست آمده در مجموع 132 سؤال دارد. اعتبار آن 95/0 و اعتبار مقیاس‌های آن بین74/0 و 85/0 است.

کلیدواژه‌ها