اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران.

2 دکتری مدیریت آموزشی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران

4 کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش

چکیده

اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوم دبیرستان شهرستان چالوس انجام شده است. محقق در این مطالعه از روش پژوهش شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه استفاده کرده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد شده اضطراب و سازگاری اجتماعی وایلند با مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت می‌باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل 274 دانش‌آموز مقطع دوم دبیرستان شهرستان چالوس از 16 کلاس می‌باشد. و نمونه آماری از 2 کلاس که هر کدام 25 نفر به‌طور گواه و آزمایش هستند، انتخاب شده‌اند. در تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. و با توجه به F بدست آمده (611/10)، یافته‌ها نشان می‌دهند که آموزش شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان موثر است. و همچنین با توجه به F بدست آمده 83/24 یافته نشان می‌دهند که آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب دانش‌آموزان مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها