حمایت اجتماعی ، پیشایند سلامت روان، کیفیت و رضامندی زندگی : ارائه یک مدل ساختاری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

4 دانشیارروان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده

جهت تبیین سلامت روان ، کیفیت و رضامندی از زندگی براساس مدل پیشنهادی حمایت اجتماعی، نمونه ای به حجم 877 نفر (57 درصد زن و 43 درصد مرد) به صورت تصادفی انتخاب شده و به پرسش‌نامه محقق ساخته حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، رضامندی زندگی و همچنین سلامت روان پاسخ دادند. تمامی پرسش‌نامه ها از روایی مطلوبی برخوردار بوده و میزان پایایی در پرسش‌نامه حمایت اجتماعی (مدل تأثیر مستقیم) 738/0=a و در مدل کاهش استرس 736/0=a بوده، همچنین پایایی در پرسش‌نامه سلامت روان 685/0=a، در کیفیت زندگی 659/0=a در رضامندی زندگی 659/0=a می¬باشد. برای تحلیل نتایج از روش های معادلات ساختاری استفاده شد و نتیجه بیانگر این بود که متغیر حمایت اجتماعی (مدل کاهش استرس) به عنوان متغیر درونزا بهترین برازش را ایجاد می کند و متغیر حمایت اجتماعی (مدل تأثیر مستقیم) تنها متغیر برونزای پژوهش است و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی (075/0=RMSEA) می¬باشد که نشانگر برازش خوب مدل با داده ها است. تمامی مسیرهای مستقیم، غیر مستقیم و کل از متغیرها به یکدیگر معنادار است. و این مطلب بدان معناست که متغیرهای موردنظر پژوهش، قدرت تبیین سلامت روان ، کیفیت زندگی و رضامندی زندگی را دارند.

کلیدواژه‌ها