مقایسه عملکرد خانواده و طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانان مستقل و وابسته به دیگران

نویسندگان

1 استادیارگروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

3 کارشناس ارشد رشته ی روانشناسی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه عملکرد خانواده و طرح واره‌های ناسازگار اولیه در دانش آموزان (دختر و پسر) مستقل و وابسته بود.روش پژوهش از نوع پس رویدادی وجامعه پژوهش راتمامی دانش آموزان (دختر وپسر) مقطع متوسطه منطقه دو شهر تهران که در سال 92-1391مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل دادند، که از آن میان 300 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سنجش خانواده (FAD)، - فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره یانگ (SQ-SF) و پرسشنامه وابستگی بین فردی بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمونهای تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد.نتایج پژوهش حاضر مبین آن بود که بین طرحواره-های اولیه در دانش آموزان دختر و پسر مستقل و وابسته تفاوت وجود دارد. بطوریکه دانش آموزان با وابستگی بالاتر، از محرومیت هیجانی، رها شدگی، انزوای اجتماعی، بی اعتمادی، شکست، وابستگی، آسیب و گرفتاری بالاتری برخورداربودند. همچنین میانگین طرحواره های اطاعت، ایثار؛ بازداری هیجانی، معیار های سرسختانه و استحقاق در دانش آموزان وابسته بالاتر از دانش آموزان مستقل بود. یافته های دیگر مبین آن بود که بین عملکرد خانواده و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان دختر و پسر مستقل و وابسته تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر در دانش آموزان مستقل میانگین خرده مقیاس حل مشکل بالاتر از زنان وابسته بود ولی در مردان وابسته میانگین خرده مقیاس حل مشکل بالاتر از مردان مستقل بود؛ میانگین خرده مقیاس نقش¬ها، واکنش عاطفی و عملکرد کلی در دانش آموزان وابسته بالاتر از دانش آموزان مستقل بوده است.

کلیدواژه‌ها