مقایسه حساسیت اضطرابی در افراد وابسته به سیگار و غیر سیگاری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد رودهن و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود

چکیده

یکی از سازه های شناختی که در تبیین شروع و قطع مصرف سیگار و حالات اضطرابی مرتبط مورد توجه قرار گرفته، حساسیت اضطرابی می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه حساسیت اضطرابی در افراد سیگاری و غیر سیگاری انجام گرفت. بدین منظور از میان دانشجویان سه دانشگاه آزاد واحد رودهن، تهران جنوب و دانشکده پزشکی، نمونه ای متشکل از150 نفر ( 75 سیگاری، 75 غیر سیگاری )، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه وابستگی به سیگار فاگستروم و مقیاس حساسیت اضطرابی مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین حساسیت اضطرابی و سطوح آن در افراد سیگاری و غیر سیگاری تفاوت معنی داری وجود داشت. بطوریکه افراد سیگاری از حساسیت اضطرابی بالاتری در مقایسه با افراد غیر سیگار برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حساسیت اضطرابی می تواند به عنوان سازه ای شناختی با شدت بخشیدن به تجربه علائم جسمانی، شناختی، هیجانی مرتبط با مصرف سیگار بعنوان یک شروع کننده و در نهایت یک راهبرد مقابله ای به منظور کاهش هیجانات منفی نقش مهمی را ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها