نویسنده = شیرین کوشکی
تعداد مقالات: 5
2. اثربخشی روش اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی ونگرش های ناکارآمد در بیماران قلبی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 93-112

شیرین کوشکی؛ محمود جمالی؛ مهدیه صالحی؛ حمزه اکبری


3. ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 14، بهار 1391، صفحه 101-115

حسن احدی؛ حیدر علی هومن؛ شیرین کوشکی؛ مهدی شاه نظری


4. رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 89-101

شیرین کوشکی؛ فاطمه گلشنی؛ بهاره شیروانی


5. ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی معلمان دوره مهارت های حرفه ای استثنایی و مدارس راهنمایی عادی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 34-50

شیرین کوشکی؛ مژگان سپاه منصور؛ مهرنوش نوشاد