شماره جاری: دوره 9، شماره 31، اسفند 1396، صفحه 1-150 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی